top of page

Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Diëtiste Sanne Noens

Guido Gezellelaan 38, 9120 Beveren

sannenoens@outlook.com

0456/26.23.48

Ondernemingsnummer: BE0733.911.007

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Diëtiste Sanne Noens, eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Guido Gezellelaan 38, 9120 Beveren en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0733.911.007, te bereiken via het emailadres sannenoens@outlook.com

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot al onze offertes, aanbiedingen, online cursussen, overeenkomsten, producten en/of diensten door Diëtiste Sanne Noens aangeboden.

De Klant bevestigt dat hij/zij bij het boeken van een consultatie, of het aankopen van een dienst of product (bv. het inschrijven voor een online cursus of traject) volledig geïnformeerd werd door Diëtiste Sanne Noens over deze algemene voorwaarden; en volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar/zijn eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding

 • Diëtiste Sanne Noens doet steeds een aanbod via de website www.sannenoens.be, via e-mail of sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro, en zijn inclusief BTW.

 • Diëtiste Sanne Noens heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat u, als Klant, het aanvaardt en aankoopt, is het geldende aanbod.

 • Diëtiste Sanne Noens kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien u, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel ervan, een materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een ongebruikelijke lage vraagprijs of een onrealistische hoge korting.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

De prijzen voor de diensten van Diëtiste Sanne Noens zijn vermeld op de website www.sannenoens.be of in de Online Winkel van Diëtiste Sanne Noens. Diensten worden betaald naargelang de aard van de dienst.

Fysieke consultaties

 • Fysieke consultaties worden in de privépraktijk te Guido Gezellelaan 38, 9120 Beveren, contant betaald, via bancontact app, Payconiq app of via factuur.

  ​Al de facturen van Diëtiste Sanne Noens zijn te betalen binnen de vijftien (15) dagen na ontvangt ervan. Indien er een voorschot gevraagd wordt, worden de diensten pas aangevat na ontvangst van het voorschot.

  Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag om welke reden ook:

 • worden alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar;

 • heeft Diëtiste Sanne Noens het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen;

 • heeft Diëtiste Sanne Noens het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige diensten of producten te weigeren;

Online cursussen

 • Online cursussen of trajecten worden via een online betalingsplatform (Shopify) onmiddellijk betaald door de Klant. De Klant krijgt hiervan een bevestiging via e-mail toegestuurd.

 • Betaling in termijnen verloopt via het online betalingssysteem van het cursusplatform Teachable (met credit card).

 • Betaling in termijnen is, buiten het huidige betalingsaanbod voor een bepaalde cursus, ook rechtstreeks bespreekbaar tussen de Klant en Diëtiste Sanne Noens . In overleg worden de termijnen en de bedragen afgesproken. Hierbij ontvangt de Klant maandelijks een factuur via e-mail met het te betalen bedrag, en de vervaldatum van de factuur.

 • Als in termijnen wordt betaald, blijft ook na afronding van de cursus de verplichting tot betaling door de Klant bestaan.

       Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag om welke reden ook:

 • worden alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar;

 • heeft Diëtiste Sanne Noens het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen. De Klant zal de toegang tot de online cursus ontzegd worden, tot de termijn(en) zijn betaald.

 • heeft Diëtiste Sanne Noens het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige diensten of producten te weigeren.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 4 – Annulatievoorwaarden

 • Afspraken in de privépraktijk kunnen tot 24uur op voorhand kosteloos geannuleerd worden door de Klant. Wanneer de afspraak niet wordt nagekomen of niet tijdig geannuleerd wordt, zal de afspraak aan de Klant aangerekend worden.

 • U heeft als Klant en consument wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen voor digitale producten voor de aanvang van een cursus of traject. Wanneer u niet binnen de 14 dagen uw aankoop annuleert, is uw inschrijving definitief.

 • Wanneer cursussen of trajecten reeds gestart zijn, of u heeft reeds toegang gekregen tot het cursusmateriaal, ziet u af van dit herroepingsrecht.

 • Cursussen of trajecten zijn niet vroegtijdig stop te zetten zonder geldige reden. Bij inschrijving stemt u toe om het volledige traject te doorlopen, ook bij betaling in termijnen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomsten worden aangegaan zoals beschreven in de offertes, toelichting bij de cursus, facturen. De overeenkomst kan ten allen tijde door Diëtiste Sanne Noens eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in het geval dat de Klant zijn facturen niet betaald.

Artikel 6 – Online cursussen

 • Om toegang tot online cursussen of trajecten te krijgen, dient u, als Klant een gebruikersaccount aan te maken op het online platform. U, als Klant, zorgt ervoor dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. U, als Klant, zorgt voor een uniek en veilig wachtwoord.

 • De online cursussen en trajecten worden aangeboden op een online platform. Als Klant heeft u een e-mailadres nodig, alsook een internetverbinding, webbrowser, en daarvoor geschikte apparatuur, om gebruik te kunnen maken van het online aanbod.

 • Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. Toegang tot de online cursussen en trajecten of de inhoud ervan mag niet worden gedeeld met derden. Bij vermoeden van delen van de accountgegevens met derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat Diëtiste Sanne Noens u als Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

 • De toegang tot online cursussen wordt voor elke specifieke cursus duidelijk weergegeven in de beschrijving ervan voor verkoop. De inhoud van de cursus en het online platform blijft ter beschikking van de Klant zoals aangegeven in de beschrijving van het online aanbod, zolang Diëtiste Sanne Noens, de online cursus en het online leerplatform blijven bestaan. Indien diëtiste Sanne Noens niet langer de online cursus aanbiedt, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

 • De website, logo, teksten, zelfgenomen foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie van Diëtiste Sanne Noens is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Diëtiste Sanne Noens, hetzij bij haar toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

  Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

  Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Klant de tekeningen, foto’s, namen, teksten, en dergelijke niet kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diëtiste Sanne Noens.

 • Diëtiste Sanne Noens verleent aan u, de Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, en onder voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

  Het is u, als Klant, uitdrukkelijk verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. U, als Klant, mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid en privacy

In het kader van de contractuele relatie met de Klant kunnen volgende gegevens verzameld worden: identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, algemene gezondheid, financiële gegevens, enzovoort. De door de Klant meegedeelde gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en haar nationale uitvoeringswetgeving. Diëtiste Sanne Noens is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, en zal gegevens verwerken voor volgende doeleinden: klantenbeheer, beheer van facturatie, verbeteren van de dienstverlening, direct marketing en prospectie (met inbegrip van het versturen van een elektronische nieuwsbrief). De persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met dienstverleners die als verwerkers optreden. Diëtiste Sanne Noens neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen.

Meer informatie kan u hierover terugvinden in de Privacy Policy.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • Diëtiste Sanne Noens is niet aansprakelijk behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout. Diëtiste Sanne Noens is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, inkomstenderving, omzetverlies, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

 • Voor zover Diëtiste Sanne Noens bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

De aansprakelijkheid van Diëtiste Sanne Noens zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. btw).

 • Diëtiste Sanne Noens stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot haar website en het online leerplatform 24uur of 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan zij geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In het geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Diëtiste Sanne Noens alles in het werk om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

 

 • Diëtiste Sanne Noens zal zich steeds inspannen de overeenkomst met het beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. U, als Klant, erkent dat Diëtiste Sanne Noens slechts een inspanningsplicht heeft, en geen resultaatsverplichting.

 • Diëtiste Sanne Noens heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij worden deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om goede kwaliteit te kunnen bereiken.

 • Diëtiste Sanne Noens begeleidt u, als Klant, en staat u bij met advies. Diëtiste Sanne Noens kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering door u, als Klant, zelf.

 

Artikel 10 – Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten Diëtiste Sanne Noens haar wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt begrepen onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, hacking, administratie maatregelen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 11 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Diëtiste Sanne Noens, met betrekking tot de erin opgenomen materie. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 12 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit mijn aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

bottom of page